חדשות בנזקי רכוש מישראל | 30/07/2006
משרד האוצר פרסם חוזר לגבי הכיסוי הביטוחי והפיצויים במקרה של נזק עקב מלחמה
משרד האוצר  :מחבר
לאור המצב הביטחוני, פרסם אגף הביטוח במשרד האוצר חוזר המכיל תשובות והבהרות לגבי הכיסוי הביטוחי לו זכאי ציבור המבוטחים במקרה של נזק עקב מלחמה או פעולות איבה מכח פוליסות ביטוח שרכש וכן לגבי הפיצוי לו זכאי כלל הציבור לקבל מהמדינה בגין נזקים אלו.