פסיקה בביטוח ומבטחים ואופנועים מישראל | 14/11/2004
ע``א 2224/04 קרנית נ` וענונו דני
השופטים גילאור, דר, שיף  :מחבר
תאריך: 14/11/2004
הליך : ע"א 2224/04
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בפני: כב' השופטים גילאור, דר, שיף
הצדדים: קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' וענונו דניאל שמעון ואח'
 
עובדות:
ראשיתו של הליך זה הינה בבית משפט השלום בחיפה, שם הגישה הנפגעת - המשיבה 3 בערעור זה, תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לה בתאונת דרכים במהלכה נפגעה מאופנוע, בו נסע המשיב 1 ללא רישיון בתוקף וללא ביטוח חובה.
לפיכך, הגישה הנפגעת את התביעה כנגד קרנית, אשר הגישה הודעה לצד שלישי כנגד נהג האופנוע ומי שהתיר לו לנהוג באופנוע.
לאחר שניתן פסק דין לטובת הנפגעת, ביקשה קרנית לחייב את נהג האופנוע מעבר לסכום פסק הדין גם בתשלומים נלווים אשר נשאה בהם בגין הפגיעה בתאונה, כגון הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות וכיוצ"ב.
בית משפט השלום לא אישר את התשלומים הנלווים וקבע כי על קרנית להגיש תביעה עצמאית בגין תשלומים אלו, ועל קביעה זו מלינה קרנית במסגרת הערעור הנדון. 
 
נפסק:
התכלית שעומדת מאחורי הליכי צד שלישי הינה יעילות ופשטות, ולכן אם תאלץ קרנית להגיש תביעה חדשה, יהא בכך סרבול ההליך המשפטי.
לפיכך קיבל בית המשפט את הערעור וקבע כי נהג האופנוע ישיב לקרנית את ההוצאות הנלוות ואין צורך בתביעה חדשה בגין הוצאות אלו.
 


 

 

 

בתי המשפט

 

עא 002224/04

בית משפט מחוזי חיפה

 

14/11/2004

תאריך:

ב. גילאור ס. נשיא

י. דר

א. שיף

בפני הרכב כב' השופטים:

 

 

 

קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

    בעניין:

המערערת

בלגה אלון

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

- נ ג ד -

 

 

1 . וענונו דניאל שמעון

2 . אשורוב ג'וני

3 . ממן מדלן

 

המשיבים

יונגר ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

 
פסק דין
 

השופט א. שיף:

בפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כב' סגן הנשיא, השופט א. קיטאי) שניתן בהודעה לצד שלישי במסגרת ת.א. 6074/02. בהליך שהתנהל בפני ביהמ"ש קמא הגישה המשיבה 3 (להלן: "הנפגעת") תובענה נגד המערערת (להלן: "קרנית") לפיצוי בגין נזקי גוף אשר נגרמו לה בתאונת דרכים במהלכה נפגעה מאופנוע שהיה נהוג בידי המשיב 1, בזמן שלא היה בידו רשיון נהיגה תקף, ולכן נהג אף ללא ביטוח חובה. בהעדר ביטוח חובה תקף בגין השימוש באופנוע, הגישה הנפגעת תביעה כנגד קרנית בהתאם לסעיף 12 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפלת"ד"). בהסתמך על סעיף 9 לחוק הפלת"ד, הגישה קרנית הודעה לצדדים שלישיים - כנגד המשיב 1, אשר נהג באופנוע בעת התאונה, וכנגד המשיב 2, אשר לטענת קרנית התיר את השימוש באופנוע. ההודעה לצד שלישי של קרנית התייחסה הן לסכום הפיצוי אותו היא תשלם במישרין לנפגעת במסגרת תביעתה, וכן לסכומים נוספים שהיא חייבת לשאת בהם, כגון הוצאות אשפוז ומימון טיפולים רפואיים, החזר גמלאות המל"ל, הוצאות חקירה ואיסוף תיעוד רפואי (להלן: "תשלומים נלווים"). לאחר מתן פסק הדין בעניין תביעת הנפגעת, בו חויבה קרנית לפצות את הנפגעת בסך 36,510 ₪, ביקשה קרנית לחייב את הצדדים השלישיים (המשיבים 1 ו-2) בגין סכום פסק הדין וכן ב"תשלומים הנלווים" אשר הוצאו על ידה ועילת התביעה בגינם התגבשה.

 

ביהמ"ש קמא קבע כי במסגרת ההודעה לצד שלישי זכאית קרנית לכל היותר לשיפוי מלא על סכום ששילמה לנפגעת בעקבות פסק הדין בתוספת שכ"ט והוצאות משפט. בנוגע ל"תשלומים הנלווים", דחה ביהמ"ש קמא את תביעת קרנית במסגרת הליכי צד שלישי וקבע כי עליה להגיש תביעה עצמאית. לצורך הגשת התביעה העתידית נתן ביהמ"ש רשות לפיצול סעדים.

 

מכאן הערעור שבפנינו. המערערת טוענת כי טעה ביהמ"ש קמא בכך שדחה את תביעתה ל"תשלומים הנלווים" במסגרת הליכי צד שלישי. אליבא דהמערערת תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, כפי שפורשה בפסיקה, מאפשרת לכלול בהודעה לצד שלישי גם סעדים שאינם נתבעים ע"י התובע, שכן בבסיסה של ההודעה לצד שלישי עומדת אותה מערכת עובדות שבבסיס התביעה העיקרית.

 

המשיבים לא התייצבו לדיון בערעור ואף לא הגישו עיקרי טיעון, חרף זאת נראה לי כי יש לדון בסוגיה עקרונית זו לגופה.

 

תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כהאי לישנא:

בתובענה שנפתחה במסירת כתב תביעה והוגש בה כתב הגנה, רשאי נתבע ליתן לכל אדם, לרבות אדם שהוא בעל דין בתובענה, הודעה לצד שלישי במקרים אלה:

(1) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו בשל כל סעד שייפסק נגדו בתובענה;

(2) כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי כלפיו לסעד הכרוך בנושא התובענה והוא בעיקרו כסעד שמבקש התובע;

(3) כששאלה או פלוגתה בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה היא בעיקרה כזו השנויה במחלוקת בין התובע לנתבע, ומן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי.

 

החלופה השלישית של התקנה 216 הנ"ל פורשה בפסיקה כמאפשרת לנתבע לתבוע, במסגרת הודעה לצד ג', סעד שונה מזה שנתבע ע"י התובע ואף בעילת תביעה שונה, מקום שמדובר במערכת עובדתית אחת וכאשר מן הראוי שהשאלה או הפלוגתה המשותפת המתעוררת הן בתביעה העיקרית והן בהודעה לצד שלישי תוכרע גם כלפי צד שלישי. עמד על כך ביהמ"ש העליון בע"א 6381/00 עו"ד קפון נ' חברת מעונות מרכז התרבות בע"מ, פ"ד נו(1) 425, עמ' 431 (להלן: "פס"ד קפון"):

 

"יושם אל לב, כי תקנת משנה 216(3) - בשונה מתקנות משנה 216(1) ו-216(2) - אינה מגבילה את זכות הנתבע בגדר ההודעה לצד שלישי לתביעת סעד שהוא בעיקרו זהה לסעד המבוקש בתביעת התובע כלפיו. מתקנה 216(3) אף עולה, כי נתבע רשאי ליתן הודעה לצד שלישי גם על יסוד עילה שאינה זהה לעילת תביעתו של התובע נגד הנתבע, ובלבד ששתי העילות (עילת התביעה ועילת ההודעה) נובעות ממערכת עובדתית אחת ומעוררות שאלה או פלוגתה משותפת שמן הראוי להכריע בה גם כלפי הצד השלישי".

 

בענייננו, התביעה העיקרית והודעה לצד שלישי של קרנית נובעות ממערכת עובדתית אחת, והיא אירוע תאונת הדרכים בה נגרמו נזקי הגוף לנפגעת. השאלה המתעוררת כאן היא האם שתי העילות (עילת התביעה ועילת ההודעה) מעוררות שאלה או פלוגתה משותפת. ניתן לגרוס כי הפלוגתה המתעוררת בהודעה לצד שלישי, ככל שהיא נוגעת לחבות הצדדים השלישיים לשפות את קרנית בגין "התשלומים הנלווים", היא פלוגתה נפרדת שאין לה ולא כלום עם הפלוגתאות המתעוררות במסגרת התביעה העיקרית. לפיכך, השאלות המתעוררות בהודעה לצד שלישי, אשר קשורות לחיוב המשיבים לשפות את קרנית, מן הראוי שתידונה ותלובנה בהליך נפרד, היות ולא התעוררו ולא נדונו כלל במהלך הדיון בתביעה העיקרית. לדעתי אין לקבל עמדה מצמצמת זאת. השאלה הניצבת במרכזן של שתי התביעות (התביעה העיקרית וההודעה לצד שלישי) היא השאלה האם מתקיימת אחריות קרנית לפי חוק הפלת"ד. לאחר שניתנה תשובה חיובית לשאלה זו סלולה הדרך בפני ביהמ"ש להכריע בשאלות הקשורות לזכות החזרה של קרנית לפי סעיף 9 לחוק. נראה כי הנסיבות של פסק דין קפון דומות לנסיבות דנן במובן זה שגם שם היה מדובר בכך שבמסגרת ההודעה לצד שלישי עלה הצורך להכריע בשאלה (שעניינה בהשבת תמורה חוזית), אשר לא עמדה כלל על הפרק בתביעה העיקרית. ביהמ"ש העליון קבע בהקשר זה:

 

"בהודעה לצד שלישי שהוגשה על-ידיהם נגד קפון טענו מעונות ואוקן שאם בית-המשפט יקבל את תביעת רסטגר לביטול חוזה המכר, כי אז מן הדין לחייב את קפון להשיב להם את מלוא הסכום ששילמו לידו תמורת הנכס. תביעת רסטגר לביטול חוזה המכר נתקבלה לא רק נגד קפון אלא גם נגד מעונות ואוקן. משנתקבלה נגדם התביעה, והחוזה שנכרת עמם הוכרז כבטל, התקיים תנאי הסף לבירור זכאותם להשבת התמורה. על בית-המשפט היה להכריע בשאלת זכאותם, ולא היה כל טעם בהפנייתם להגשת תובענה חדשה" (פס"ד קפון, עמ' 431).

 

אף בעניינו משנקבעה אחריותה של קרנית כלפי הנפגעת על פי חוק הפלת"ד, קמה לקרנית זכות חזרה אל המשתמש ברכב או מתיר השימוש בו, ועל ביהמ"ש היה להכריע גם בסוגיה זו. זכות החזרה של קרנית מתייחסת הן לתשלום ששילמה קרנית לנפגעת ישירות והן ל"תשלומים הנלווים" שעיקרם סכומים שהוצאו עבור הנפגעת, ע"י גורמים אחרים במסגרת הטבת נזקי גוף. יוצא אפוא שאין הבדל מהותי בין שני סוגי התשלומים, אלה המועברים לנפגעת במישרין ואלה המועברים לגורמים המיטיבים, היות ובשני המקרים קמה חבותה של קרנית אך ורק אם התקיימו התנאים על פי חוק הפלת"ד, וההבדל היחיד ביניהם נעוץ בכתובת אליה מועברים התשלומים. לפיכך, משנקבעה חבותה של קרנית כלפי הנפגעת, התקיים תנאי הסף לבירור זכאותה לשיפוי מאת הצדדים השלישיים בגין כל התשלומים בהם נשאה קרנית בעקבות התאונה, ולא היה מקום לאבחן בין סוגי התשלומים השונים. על כן, נראה כי צודקת המערערת בטענתה כי מן הדין היה להכריע בתביעתה כלפי הצדדים השלישיים אף בגין "התשלומים הנלווים" ולא היה כל טעם בהפנייתה להגשת תובענה חדשה.

 

מטרתם העיקרית של הליכי צד שלישי היא לייעל את הדיון ולהביא לסיומו המהיר של הסכסוך בין כל הצדדים המעורבים בו, כך שהנתבע לא יצטרך להתדיין מחדש עם הצד השלישי. דחיית תביעת המערערת בעניין "התשלומים הנלווים" והצורך להגיש תובענה חדשה תגרום לסיבוך ההליך המשפטי ולהתמשכותו.

 

הרציונאל דלעיל הוא שהביא את ביהמ"ש העליון לפרשנות מרחיבה בפס"ד קפון והוא שהביאני לידי עמדה כי יש לקבל הערעור.

 

אילו עמדתי היתה נשמעת הייתי מחייב את המשיבים 1 ו-2 להשיב למערערת את "ההוצאות הנלוות" בסך של 33,455 ₪, בתוספת ריבית כחוק החל מיום מתן פסה"ד בערכאה הראשונה.

 

 

___________

א. שיף - שופט

 

 

 

 

ס. הנשיא השופטת ב. גילאור:

אני מסכימה.

 

______________

ב. גילאור - ס. נשיא

        [ אב"ד ]

 

השופט י. דר:

אני מסכים.

 

_________

י. דר - שופט

 

הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט א. שיף.

 

המזכירות תשגר פסה"ד לב"כ הצדדים.

 

ניתן היום א' בכסלו, תשס"ה (14 בנובמבר 2004) במעמד הצדדים

 

 

 

 ב. גילאור, אב"ד                                            י. דר, שופט                                        א' שיף, שופט.

 

 

יהודית